• Rony Alfandary

Legacy and New Perspectives - Amcha June 2022 (Heb)

Updated: Jul 22


The full lecture can be seen here

הזמנה ליום עיון ארצי ב 15.6.22 -עדכני
.pdf
Download PDF • 221KB

מסע פסיכואנליטי בנבכי פוסט זיכרון: האל-ביתי והתגלותו בין ליאונרד כהן מקנדה לליאון כהן מסלוניקי


הרצאה במסגרת יום עיון עמך במכון ואן ליר בירושלים, יוני 2022


במהלך שנות התשעים התגלו ארבעה קופסות מכתבים שהוחלפו בין בני משפחה סלוניקאית. המכתבים נעו במשולש פריס-תל אביב- סלוניקי. גילוי המכתבים, עבודת תרגומם ופרשנותם היוותה את החוליה האחרונה, עד כה, במסע להבנת זיכרון ילדות כנצר למשפחה שאיבדה רבים מבניה בשואה.

בהרצאה זו אפרט את הקשר האל-ביתי לבין זיכרונות ילדות למושג פוסט זיכרון Postmemory המעיד על העברה בין-דורית של חוויות ספציפיות שנחוו כאילו שהתרחשו בפועל למרות שהם מציינות אירועים שקרו טרם הולדתו של נושא הזיכרון. תודגש החשיבות של עבודת הזיכרון Postmemorial work שבעזרתה ניתן להפוך שרידי זיכרון אלו לחוויה יצירתית ולא להשאירה כתופעה סימפטומטית.
23 views

Recent Posts

See All

Text Copied to Clipboard